فریزر های شرکت اوگور

فریزر صندوقی 400 لیتری اوگور

فریزر صندوقی 400 لیتری

ابعاد این محصول شامل : عمق 660 , ارتفاع 950 و عرض 1330 میلی متر و بازه دمایی این محصول بین 15- تا 28- درجه سانتی گراد است .

فریزر صندوقی300 لیتری اوگور

فریزر صندوقی 300 لیتری

ابعاد این فریزر صندوقی شامل : عمق 660 , ارتفاع 950 و عرض 1040 میلی متر و بازه دمایی این محصول بین 15- تا 26- درجه سانتی گراد است .

فریزر صندوقی500 لیتری اوگور

فریزر صندوقی 500 لیتری

ابعاد این محصول شامل : عمق 660 , ارتفاع 950 و عرض 1585 میلی متر و بازه دمایی این محصول بین 15- تا 30- درجه سانتی گراد است .